Algemene voorwaarden

Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.                              

Definities

1 Nerus Beheer BV: gevestigd te Geijsteren en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 71357742 handelend onder de naam Warmtepomp Techniek.

2 Website: de website van Warmtepomp Techniek, te raadplegen via www.warmtepomp.tech en alle bijbehorende subdomeinen.

3 Klant: de natuurlijk persoon niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Warmtepomp Techniek en/of zich geregistreerd heeft op de Website.

4 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Warmtepomp Techniek en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

5 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.


Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Warmtepomp Techniek zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2 Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Warmtepomp Techniek slechts bindend, indien en voor zover deze door Warmtepomp Techniek uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

3 Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan de Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.


Prijzen en informatie

1 Alle op de Website en in andere van Warmtepomp Techniek afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

2 Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.

3 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Warmtepomp Techniek kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Warmtepomp Techniek afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

4 Warmtepomp Techniek kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.


Totstandkoming Overeenkomst

1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door Klant van het aanbod van Warmtepomp Techniek en het voldoen aan de daarbij door Warmtepomp Techniek gestelde voorwaarden.

2 Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Warmtepomp Techniek onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Warmtepomp Techniek het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

4 Warmtepomp Techniek kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Warmtepomp Techniek op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

5 Warmtepomp Techniek heeft het recht bestellingen van klanten die handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf te weigeren.


Uitvoering Overeenkomst

1 Zodra de bestelling door Warmtepomp Techniek is ontvangen, stuurt Warmtepomp Techniek de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

2 Warmtepomp Techniek is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

3 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, dan zullen producten in ieder geval binnen 70 dagen geleverd worden.

4 Indien Warmtepomp Techniek de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos ontbinden.

5 Warmtepomp Techniek raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.

6 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.

7 Warmtepomp Techniek is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren als het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.


Herroepingsrecht

1 Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Warmtepomp Techniek binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, met opgave van redenen, te ontbinden. Warmtepomp Techniek zal dan tot 85% van het totale factuurbedrag crediteren. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

  • als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.
  • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  • bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

2 Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant. Klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen.

Eventuele door Klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het product naar Klant zullen bij retour van de gehele bestelling aan Klant worden terugbetaald.

3 Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan.

4 Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.

5 Klant kan de Overeenkomst ontbinden conform lid 1 van de in dit Artikel gestelde termijn door een modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Warmtepomp Techniek, of op andere ondubbelzinnige wijze aan Warmtepomp Techniek kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. Warmtepomp Techniek bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.

Producten kunnen geretourneerd worden aan:

Warmtepomp Techniek
Dorpstraat 6
5862 AE Geijsteren

6 Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald.

Tenzij Warmtepomp Techniek aanbiedt het product zelf af te halen, mag Warmtepomp Techniek wachten met terugbetalen tot Warmtepomp Techniek het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

7 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.


Betaling

1 Klant dient betalingen aan Warmtepomp Techniek volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Warmtepomp Techniek is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.


Garantie en conformiteit

1 Warmtepomp Techniek staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Warmtepomp Techniek er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2 Warmtepomp Techniek geeft 2 jaar garantie op alle aankopen. De gegeven garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.

3 Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Warmtepomp Techniek daarvan in kennis te stellen.

4 Indien Warmtepomp Techniek de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is maximaal 85% van de door Klant betaalde prijs over het product. Dit Artikel staat een beroep op eventuele schadevergoeding niet in de weg.


Klachtenprocedure

1 Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Warmtepomp Techniek, dan kan hij bij Warmtepomp Techniek telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.

2 Warmtepomp Techniek geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 5 werkdagen dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Warmtepomp Techniek binnen 5 werkdagen dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

3 Bij klachten dient de klant zich allereerst te wenden tot Warmtepomp Techniek. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de klant zich te wenden tot het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).


Persoonsgegevens

1 Warmtepomp Techniek verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.


Slotbepalingen

1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Warmtepomp Techniek gevestigd is.

3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

4 Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.


Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

 

Warmtepomp Techniek
Dorpstraat 6
5862 AE  Geijsteren
Tel: +31 85 401 8334
Email: info@warmtepomp.tech
Internet: www.warmtepomp.tech
KvK: 71357742
BTW: NL858684287B02
Warmtepomp Techniek is onderdeel van Nerus Beheer BV

© 2023 - 2024 Warmtepomp Techniek | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel